logga in

Schemagi en del av Ledningsbolaget kopia

meny  

Analyser och beslutsunderlag

Många organisationer ser ett stort värde av att ur sina scheman kunna få ut statistik för när över- och underkapacitet inträffar, vilka typer av kompetenser som saknas, samt vilka ”hälsorisker” och avtalsbrott som finns. Faktabaserade analyser skapar insikt om nuläget och blir ofta värdefullt som diskussions- och beslutsunderlag för framtiden.

Förutom analyser av befintligt schema kan det även handla om att göra simuleringar och beräkningar. Vi genomför även konsekvensanalyser, schematekniska såväl som kostnadskalkyler. Något som är mycket användbart i samband med specifika utredningar om t.ex. utökning av vårdplatser, delade turer, önskad sysselsättningsgrad eller andra förändringar i verksamheten.

Analyser som skapar insikt

Att få sitt schema analyserat skapar ofta nya insikter och kan vara ett bra diskussionsunderlag som bidrar till större samsyn och förenklar beslut. 

Bemanningsbehov och utfall

 Grafen visar ett bemanningsbehov formulerat i målsättning/önskad nivå samt miniminivå i jämförelse med hur utfallet av bemanningen faktiskt ser ut. 

 

Samtidig över och underbemanning

Grafen visar hur det kan förekomma över- och underbemanning under samma dag. Upplevelsen är ofta att det råder underbemanning trots att det totalt sett råder en överbemanning. 

Simulering - Potential och konsekvenser

Ofta finns tankar kring olika alternativ. Det kan t.ex. gälla hur många vårdplatser som kan vara öppna med olika bemanning, konsekvenser av inga delade turer, eller olika alternativ vid önskad sysselsättningsgrad. 

Grafen över en simulering som visar relationen mellan årsarbetare/antal/personer/helgbemanning vid förändring av antal vårdplatser.

Simulering vid förändring av antal vårdplatser

Vi kan undersöka olika alternativ för t.ex. hemtjänst för att på bästa sätt täcka bemanningsbehovet utifrån olika gruppindelningar. Hur många behöver vi vara? Om vi arbetar i olika grupper, hur stora skillnader blir det mellan grupperna med avseende på tex antal kvällar? För att ytterligare tydliggöra konsekvenserna kan detta även visas i utkast av schema. 

Bemanning gruppindelning

Grafen visar exempel på hur ett lagt testschema påvisar förbättringspotential i att möta bemanningsbehovet med oförändrade resurser.

Testschema

 

Vi kan utföra:

  • Schemaanalyser där befintligt schema läses in i våra verktyg. Analysen visar över-/underbemanning jämfört med angivet bemanningsbehov, brott mot ATL, schemakvalitet enskilda rader mm. 
  • Konsekvensanalyser, schematekniska såväl som kostnadskalkyler. Vi talar med våra verktyg visa vad ett schema kostar, eller vad en verksamhetsförändring kostar och vad olika åtgärder får för schemakonsekvenser. 
  • Specifika utredningar om t.ex. delade turer eller önskad sysselsättningsgrad.
  • Simulering av scheman. Vi svarar på frågan om hur scheman kan komma att se ut när spelplanen förändras. Vad som händer schematekniskt vid en förändring av t.ex. öppettider, förändrade arbetsrättsliga villkor eller andra ramar som påverkar personalens arbetstider.