logga in

Schemagi en del av Ledningsbolaget kopia

meny  

Stöd i genomförande av förändringar

Förändringar i bemanning och schemaprocess innebär också ett förändringsarbete. Ofta ett större och mer omfattande arbete än vad verksamheten kanske först tror.
För att börja i "rätt ände" och underlätta förändringsarbetet erbjuder vi stöd under hela resan. Från att beräkna bemanningsbehovet, skapa förutsättningar och regler, schemaläggning till den operativa bemanningsstyrningen. Våra konsulter kan gå in som projektledare, workshopledare, utbildare, inspiratörer, coacher eller mer i en expertroll i förändringsprojekt.

Bemannings och schemaprocess detaljerad

 

Styrning - Bemanningsstyrning och schemaprocess

Inför att man börjar lägga scheman i en verksamhet är det viktigt att veta vad man skall styra på och hur schemaprocessen skall se ut för att vara så effektiv som möjligt. Tydliga förutsättningar behöver tas fram och ett regelverk bör vara på plats för att säkerställa att schemat uppnår de olika målsättningar som finns.

Det är ofta fråga om en balansakt mellan verksamhetens och brukarnas krav (ex. bemanningsmål, kontinuitet, behov av olika kompetenser), ekomiska krav (ex. undvika överkapacitet, hålla budget) och personalens krav (hälsosamma scheman, medbestämmande, ”rättvis fördelning”).

 

pussel1

Implementering - Stöd i förändringsarbete

Att lägga arbetsscheman är både komplicerat och tidskrävande. Framförallt när det handlar om enheter som behöver bemanning dygnet runt. Det har vi på Schemagi tagit fasta på när vi utvecklat våra verktyg och vår expertis. Vi är ett stöd i förändringsarbetet med att lägga scheman så att befintliga resurser fördelas på ett sätt som är optimalt för verksamheten. Samtidigt ska scheman ta hänsyn till lagar, avtal, kompetens, hälsoaspekter och individuella önskemål. Detta görs möjligt genom våra unika framforskade optimeringsverktyg.

Vi kan utföra:

  • Processkartläggningar
    För att schemaarbetet i verksamheten ska fungera så bra som möjligt är det viktigt att det finns en tydlig process som är väl kommunicerad. Här kan vi gå in och göra processkartläggningar.
  • Framtagning av Schemabok
    Schemagi har under flera år arbetat med konceptet Schemabok, att samla information som påverkar schemat. Det går att göra på övergripande nivå eller på enhetsnivå. Schemagi bidrar ofta med grundstrukturen och att driva fram nödvändig information och tydliggöra vilka beslut som behöver fattas. 
  • Utbildningar och workshops
    Schemagis konsulter är uppskattade föreläsare och workshopledare.