Schemagi kvadrat meny  

Uppföljning pågående schema

Uppföljning är en viktig del inom de flesta processer och schemaläggning är inget undantag. Förekommer exempelvis mönster av kvalitetsbrister, frånvaro, sjukdom, eller byten av arbetspass finns sannolikt utrymme till förbättring av nuvarande schema. Schemauppföljning jämför planerat schema med verkligt utfall och kan användas som ett verktyg i bland annat det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) är arbetsmiljöföreskriften (AFS) som bland annat beskriver att ansvarig för sin verksamhet har till uppgift att främja en god arbetsmiljö genom hälsosam arbetstidsförläggning. Genom hjälp med uppföljning av pågående schema, kan brister som leder till ohälsa hos arbetstagarna upptäckas och åtgärdas. Uppföljningen synliggör inte bara brister utan fungerar även som underlag för vidare diskussioner inom arbetsmiljöområdet.

Schemagi hjälper er att med analys av hårddata på utfall från det pågående schemat, ta fram och presentera möjliga åtgärder och vägar framåt till ett förbättrat schema. Som komplement till hårddata erbjuder vi även möjligheten till intervjuer, allt för att skapa en så tydlig och nyanserad bild som hjälper dig framåt i verksamheten.

Om du är intresserad av Uppföljning av ditt pågående schema, tveka inte att ta en kontakt eller ta del av våra referenscase!