Schemagi kvadrat meny  

Schemaläggning

Att lägga scheman är ofta ett komplicerat och tidskrävande pussel. Utöver verksamhetens behov ska även hänsyn tas till lagar, avtal, kompetenser, hälsoaspekter och önskemål. Våra erfarna konsulter kan med stöd av Schemagis framforskade optimeringsverktyg effektivt schemalägga verksamheter inom alla branscher. Schemaläggning från Schemagi ger en ökad schemakvalitet och nya insikter från oss som oberoende part.

Svårigheten att få till bra schemaläggning vilar i grunden på bra schemastyrningsarbete. Vi förordar att man ser schemaläggning som ett steg i schemastyrningen och att man i processer som Schemaanalys och Scenarios & Vägval lagt grunden och gett sig själv bra förutsättningar till att kunna schemalägga. Själva schemaläggningen kan även vara svårt, vilken ände ska jag börja i? Hur ska jag tillämpa allt vi bestämt tidigare i schemastyrningen osv? För oss är det viktigt att schemaläggningen blir bra och väl genomförd, därför hjälper vi dig att schemalägga din verksamhet från början till slut och därmed reder vi ut pusslet åt dig så att du kan fokusera på andra viktiga saker i din verksamhet! 

Olika scheman kräver olika tillvägagångssätt. Nedan beskriver vi hur arbetet med att få fram schema kan gå till. 

Schema för hemtjänst/särskilt boende eller vårdavdelning

Ofta görs en inledande analys av befintligt schema för att få insikt om nuläge och tydliggöra vilka förändringar som är önskvärda i det nya schemat. Därefter görs beräkningar  kring olika kompetenskrav, gruppindelningar och alternativa tjänstgöringsgrader innan det är dags för själva schemaläggningen. Med hjälp av våra egenutvecklade schemaverktyg tar konsult fram schemaförslag som kan styras på många olika parametrar.  

Små scheman, t.ex. HVB-hem

För mindre scheman, t.ex. för HVB-hem, krävs det ofta relativt få timmar för att processa fram ett nytt schema. Om förutsättningar såsom bemanningsbehov och personalgrupp är klart tar schemakonsult fram ett första förslag på schema som sedan kan loopas till enhetschef är nöjd. I schemat säkerställs dygns- och veckovila, en excel med schemainformation levereras vilken sedan kan användas för att justera schemat längre fram. Som i alla uppdrag, ser vi även här vikten av att kunskap överförs, så med schemat följer kunskap om schemastyrning och schemaläggning.

Skiftscheman, t.ex produktions- och driftanläggningar

I vissa verksamheter, som t.ex. produktions- och driftanläggningar, är det vanligt att scheman rullar under lång tid. Förändringar i avtal, kontrakt eller utökning av produktion kan dock göra att schemat måste förändras och då kan det vara värdefullt att få hjälp av de som arbetar med scheman varje dag. För dessa uppdrag blir det ofta viktigt att tydliggöra olika alternativ och konsekvenser av alternativ, för att underlätta beslutsfattande.

Om du är intresserad av Schemaläggning, tveka inte att ta en kontakt eller ta del av våra referenscase!