logga in

Ledningsbolaget liggande logo meny  

 • VÅRT ERBJUDANDE

  Ledningsbolaget är i grunden två olika bolag (Ledningsbolaget och Schemagi) som har gått samman för att kunna erbjuda specialister inom produktions- och kapacitetsplanering, bemannings- och schemastyrning men även erfarna chefer på plats.
  Tillsammans får vi ett helhetsperspektiv, att med utgångspunkt från uppdraget planera, styra och följa upp verksamheten.
  Vad vi gör beskrivs bäst av verkliga uppdrag. Välj ett område till vänster eller läs våra case.

   

 • Produktions- och schemastyrning

  Vi är schemakonsulter som med vassa analyser och simuleringar i våra egenutvecklade optimeringsverktyg kan ta fram beslutsunderlag i strategiska frågor runt bemanning. Vi agerar ofta som strategisk och stöttande partner för att bistå verksamheter och chefer att effektivisera styrningen.

  Vi kan på mycket kort tid läsa in befintliga scheman i våra verktyg och få ut statistik för när över och underkapacitet inträffar, vilka typer av kompetenser som saknas och vilka ”hälsorisker” och avtalsbrott som finns i schemat. Vi kan även använda våra verktyg för att stödja schemaläggare och chefer att skapa jämnare och hälsosammare scheman eller göra kapacitetsberäkningar för att exempelvis se om dagens resurser klarar att utöka antalet vårdplatser.

  Läs mer om vår olika arbetsområden nedan.

  INSIKT – Analyser av nuläge

  För att bidra till och skapa insikt utför vi schemaanalyser och beräkningar på befintliga scheman. T.ex. med fokus på att bedöma eventuellt läckage av tillgängliga resurser. Används den tillgängliga kapaciteten så som det är tänkt? Förekommer det över- och underbemanning, ojämn bemanning vid olika tidpunkter eller finns det en obalans vad gäller olika kompetenser eller andra kvalitetskriterier?

  insikt diagram bembehov

   Läs mer om Insikt

   Case om Insikt

  SIMULERING – Potential och konsekvenser

  Med vår egenutvecklade programvara har vi en unik kompetens för simulering och förhandsberäkningar. Vi genomför konsekvensanalyser, schematekniska såväl som kostnadskalkyler. Med hjälp av våra verktyg kan vi även göra kapacitetsanalyser utifrån olika scenarion. Något som är mycket användbart i samband med specifika utredningar om t.ex. utökning av vårdplatser, delade turer, önskad sysselsättningsgrad eller andra förändringar i verksamheten.

  simulering diagram relation

  Läs mer om Simulering     


  Case om Simulering

  STYRNING - Bemanningsstyrning och schemaprocess

  Inför att man börjar lägga scheman i en verksamhet är det viktigt att veta vad man skall styra på och hur schemaprocessen skall se ut för att vara så effektiv som möjligt. Tydliga förutsättningar behöver tas fram och ett regelverk bör vara på plats för att säkerställa att schemat uppnår de olika målsättningar som finns.

  Det är ofta fråga om en balansakt mellan verksamhetens och brukarnas krav (ex. bemanningsmål, kontinuitet, behov av olika kompetenser), ekomiska krav (ex. undvika överkapacitet, hålla budget) och personalens krav (hälsosamma scheman, medbestämmande, ”rättvis fördelning”).

  pussel1

  Läs mer om Styrning     

  Case om Styrning

  IMPLEMENTERING - Stöd i förändringsarbete

  Förändringar i bemanning och schemaprocess innebär också ett förändringsarbete. Ofta ett större och mer omfattande arbete än vad verksamheten kanske först tror.

  För att börja i "rätt ände" och underlätta förändringsarbetet erbjuder vi stöd under hela resan. Från att beräkna bemanningsbehovet, skapa förutsättningar och regler, schemaläggning till den operativa bemanningsstyrningen.

  Bemannings och schemaprocess detaljerad

   

  Läs mer om Implementering     


  Case om Implementering

  VERKTYG - Baserat på världsledande teknik

  Under åren har den forskning som Schemagi härstammar från lett till utvecklandet av flera unika verktyg för schemaoptimering och schemaanalyser. Dessa verktyg används idag bland annat för avancerade bemanningsberäkningar, simuleringar och framtagning av scheman.

  Verktygen används av våra schemakonsulter för att skapa insikt, simulera, utveckla taktik och implementera. Möjliggöra smart bemanningsstyrning helt enkelt. För verksamheter med ett kontinuerligt behov av förberäkningar, testkörningar, schemaeditor, simuleringar etc. erbjuder vi tillgång till delar eller hela vår verktygslåda.

  Verktyg4 

  Läs mer om Verktyg

  LAGAR OCH AVTAL - Utredning och analys

  När en verksamhet förändrar sin bemanning, ingår ett nytt kollektivavtal eller står inför ny lagstiftning påverkar det ofta schemat. Schemagi erbjuder genomlysning av om aktuella schemaförslag uppfyller reglerna i lag/avtal och vilka definitioner och justeringar som måste göras, t.ex. vad gäller brytpunkter, passlängd etc. Vi erbjuder även workshops/utbildningar för att skapa förståelse kring varför schemat och bemanningen ser ut som det gör för att skapa större förståelse bland såväl medarbetare som chefer.

  Utökning av schemalagd tid

  Case om Lagar och Avtal

 • Styrning och ledning

  Vi erbjuder lösningar och stöd i arbetet med övergripande samordning, planering och uppföljning av verksamheter på klinik/sjukhus/landstingsnivå. Med syfte att resurser vid varje given tidpunkt används mest kostnadseffektivt, kundanpassat, patientsäkert och med överenskommen kvalitet.

  För att göra detta på ett systematiskt sätt, har vi med våra kvalificerade logistiker och statistiker tagit fram landstingsövergripande lösningar för produktions-, kapacitets- och schemastyrning av hälso- och sjukvårdens olika delar där vi också kan inkludera medicinska kvalitetsaspekter.

  Våra lösningar tar sin utgångspunkt i moderna arbetssätt och metoder inom strategisk planering och kontinuerlig huvudplanering för att styra kapacitet och resurser. Våra lösningar förbättrar dialogen och tydligheten i verksamheterna för alla intressenter och leder till att:

  • säkra vården genom standardisering av processer
  • följa upp överenskomna kvalitetsmål
  • förkorta väntetider genom optimering av värdeskapande tid för patienterna
  • ge kontinuerliga underlag för optimering av kapacitet och resurser
  • möjliggöra simulering och prognostisering ända ner till den dagliga styrningen och scheman

   

  Läs mer

 • Utredningar med specialistkompetens

  Utgångspunkten för våra utredningar är kundens behov och patientens väg genom vården. Syftet är att genom ständiga förbättringar säkra vårdens kvalitet och ändamålsenlighet. Detta gör vi genom att analysera delar av verksamheten och skapa instrument för dialog med verksamheten om dess ansvar och ändamålsenlighet. Detta kan ske genom:

  • Kulturanalys
  • Verksamhetsanalys
  • Medicinsk revision
  • Branschutvärdering/Benchmarking
  • Kontraktsstyrning
  • Beställarrevision

   

  Läs mer

 • Ledningsstöd

  Vi kan under tidsbegränsade perioder, och med ett tydligt uppdrag, operativt leda verksamheter liksom att ge operativt stöd till chefer med syftet att förbättra verksamhetens kvalitet och resultat. Det kan röra sig om chefskap på sjukhus, divisioner, kliniker, avdelningar eller vårdcentraler; det kan också vara närsjukvårdschefer, HR-konsulter, planerare eller hälso- och sjukvårdschefer. Vi kan också stödja ledningsgruppsutveckling.

  Ledningsbolagets nätverk av chefer består av ett 40-tal sjukvårdsledare, alla med lång erfarenhet av att leda sjukvård på alla nivåer. Det finns personer med olika professionell bakgrund och den gemensamma nämnaren är en lång egen ledningserfarenhet. Samtliga medarbetare arbetar med Ledningsbolagets ledningsfilosofi.

  Arbetet genomförs genom att en person ur Ledningsbolagets nätverk utses att inneha den exekutiva rollen som daglig ledare i verksamheten. Till vederbörande knyts ett för uppdraget lämpligt kompetensteam med personer som kan komplettera ”chefen” och fungera som bollplank i utvecklingsprocessen

  Som en del i ledningsfunktionen kan jämförande analyser genomföras med benchmarking-teknik och/eller värdeflödeskartläggning av aktuell verksamhet.

   

  Läs mer