logga in

schemagi logo meny  

 • intro 1508

schemagi ledningsbolaget banner

 • Bemanning och schemaläggning är komplexa och resurskrävande uppgifter.

  Vi på Schemagi är schemakonsulter. Med hjälp av våra strategiska verktyg gör vi analyser och beräkningar för beslutsunderlag, stödjer verksamheten att utveckla hela sin process för bemanningsstyrning och att ta fram det optimala schemat. Vi möjliggör smart bemanningsstyrning.

  Vad vi gör beskrivs bäst av verkliga uppdrag. Välj ett område till vänster eller läs våra case.

  Bemannings och schemaprocess oversikt

   

 • Insikt – Analyser av nuläge

  För att bidra till och skapa insikt utför vi schemaanalyser och beräkningar på befintliga scheman. T.ex. med fokus på att bedöma eventuellt läckage av tillgängliga resurser. Används den tillgängliga kapaciteten så som det är tänkt? Förekommer det över- och underbemanning, ojämn bemanning vid olika tidpunkter eller finns det en obalans vad gäller olika kompetenser eller andra kvalitetskriterier?

  insikt diagram bembehov

   Läs mer om Insikt

   Case om Insikt

 • Simulering – Potential och konsekvenser

  Med vår egenutvecklade programvara har vi en unik kompetens för simulering och förhandsberäkningar. Vi genomför konsekvensanalyser, schematekniska såväl som kostnadskalkyler. Med hjälp av våra verktyg kan vi även göra kapacitetsanalyser utifrån olika scenarion. Något som är mycket användbart i samband med specifika utredningar om t.ex. utökning av vårdplatser, delade turer, önskad sysselsättningsgrad eller andra förändringar i verksamheten.

  simulering diagram relation

  Läs mer om Simulering     


  Case om Simulering

 • Styrning - Bemanningsstyrning och schemaprocess

  Inför att man börjar lägga scheman i en verksamhet är det viktigt att veta vad man skall styra på och hur schemaprocessen skall se ut för att vara så effektiv som möjligt. Tydliga förutsättningar behöver tas fram och ett regelverk bör vara på plats för att säkerställa att schemat uppnår de olika målsättningar som finns.

  Det är ofta fråga om en balansakt mellan verksamhetens och brukarnas krav (ex. bemanningsmål, kontinuitet, behov av olika kompetenser), ekomiska krav (ex. undvika överkapacitet, hålla budget) och personalens krav (hälsosamma scheman, medbestämmande, ”rättvis fördelning”).

  pussel1

  Läs mer om Styrning     

  Case om Styrning

 • Implementering - Stöd i förändringsarbete

  Förändringar i bemanning och schemaprocess innebär också ett förändringsarbete. Ofta ett större och mer omfattande arbete än vad verksamheten kanske först tror.

  För att börja i "rätt ände" och underlätta förändringsarbetet erbjuder vi stöd under hela resan. Från att beräkna bemanningsbehovet, skapa förutsättningar och regler, schemaläggning till den operativa bemanningsstyrningen.

  Bemannings och schemaprocess detaljerad

   

  Läs mer om Implementering     


  Case om Implementering

 • Verktyg - Baserat på världsledande teknik

  Under åren har den forskning som Schemagi härstammar från lett till utvecklandet av flera unika verktyg för schemaoptimering och schemaanalyser. Dessa verktyg används idag bland annat för avancerade bemanningsberäkningar, simuleringar och framtagning av scheman.

  Verktygen används av våra schemakonsulter för att skapa insikt, simulera, utveckla taktik och implementera. Möjliggöra smart bemanningsstyrning helt enkelt. För verksamheter med ett kontinuerligt behov av förberäkningar, testkörningar, schemaeditor, simuleringar etc. erbjuder vi tillgång till delar eller hela vår verktygslåda.

  Verktyg4 

  Läs mer om Verktyg

 • Lagar och avtal - Utredning och analys

  När en verksamhet förändrar sin bemanning, ingår ett nytt kollektivavtal eller står inför ny lagstiftning påverkar det ofta schemat. Schemagi erbjuder genomlysning av om aktuella schemaförslag uppfyller reglerna i lag/avtal och vilka definitioner och justeringar som måste göras, t.ex. vad gäller brytpunkter, passlängd etc. Vi erbjuder även workshops/utbildningar för att skapa förståelse kring varför schemat och bemanningen ser ut som det gör för att skapa större förståelse bland såväl medarbetare som chefer.

  Utökning av schemalagd tid

  Case om Lagar och Avtal